Tuyển Dụng

Đơn hàng tháng 8

Đơn hàng tháng 8

CÔNG TY CP XKLĐ VÀ DVTM

BIỂN ĐÔNG 

 


                            Số:         /BĐ – NB.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày  25  tháng   07   năm 2016

 

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Kính gửi:       -     Ban Giám đốc                

-              Phòng Tuyển dụng

STT

THÔNG TIN

YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Đơn hàng

Mộc xây dựng

 

2

Công ty

HASEMAN

 

4

Tỉnh

Gunma

 

5

Số lượng chọn

03 (nam )

 

6

Số lương yêu cầu thi tuyển

09

 

7

Yêu cầu tuổi

20~25

Không hút thuốc

8

Yêu cầu kinh nghiệm

 

9

Nghề tuyển

Mộc xây dựng

 

10

Công việc làm tại Nhật Bản

Làm mộc

 

11

Trình độ văn hoá

12/12

 

12

Ngày tuyển chính thức

08/08/2016

 

13

Ngày chốt Form

01/08/2016

 

14

Hình thức thi tuyển

Trực tiếp

 

15

Lương cơ bản

737 yên

 

16

Thu nhập/ tháng

120,377 yên

Chưa có làm thêm

                                                                              

   Tổng Giám đốc                              Trưởng phòng phụ trách                             Người lập

     (phê duyệt)                                                                                   

 

Bài viết liên quan

Scroll